Vedtægter

(klik her for PDF udgave)

 

1 Klubbens navn og adresse
1.1 Klubbens navn er CB66 Class Denmark
1.2 Klubbens adresse er den til enhver tid siddende formands.
2 Klubbens formål
2.1 Klubben skal som specialklub under Dansk Sejlunion, virke som klasseorganisation for CB66 sejlerne, og som sådan arbejde på at:
– fastholde CB66 som en effektiv éntypebåd til kapsejlads
– sikre det bedst mulige sammenhold blandt danske CB66 sejlere gennem disses medlemskab
– organisere fælles (kap-) sejladser og arrangementer af praktisk og/-eller selskabelig art til fremme af foreningens og dens medlemmers trivsel
For at opfylde målsætningen skal foreningen etablere det bedst mulige samarbejde med Dansk Sejlunion og udenlandske søsterorganisationer samt med de lokale sejlklubber.
3 Medlemmer og deres forpligtigelser
3.1 Dansk CB66 Klub har følgende medlemskategorier:
3.1.1 Aktive.
I klubben optages alle ejere af CB66 både som aktive medlemmer. Samtlige aktive medlemmer skal desuden være medlem af en sejlklub tilsluttet Dansk Sejlunion, eller en hermed ligestillet udenlandsk sejlklub.
Kun både, hvor ejeren er aktivt medlem, kan deltage i klassens nationale og internationale mesterskaber samt cup sejladser, rangliste sejladser eller lignende.
3.1.2 Udmeldelse.
Udmeldelse skal ske skriftligt.
3.2 Forpligtigelser:
3.2.1 Certifikater.
Alle aktive medlemmer er forpligtet til at drage omsorg for, at deres fartøj har gyldigt certifikat, samt at fartøjet i et og alt svarer til klassens regler, som er de til enhver tid gældende svenske klasseregler.
Certifikater administreres af Dansk Sejlunion.
3.2.2 Salg af båd.
Ved salg af båd mistes retten til aktivt medlemskab.
Navn og adresse på den nye ejer opgives til klubbens bestyrelse.
4 Kontingent og regnskab
4.1 Kontingent.
4.1.1 Kontingent for det følgende år fastsættes på den ordinære generalforsamling og opkræves i januar og skal være betalt senest 31. marts.
4.1.2 Medlemmer der udtræder i årets løb har ikke ret til kontingentrefusion.
4.2 Regnskabsåret.
4.2.1 Regnskabsåret er kalenderåret.
4.2.2 Bestyrelsen skal inden 1. marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. d. 31. december til revisorerne.
4.2.3 Driftsregnskab og status forelægges, forsynet med påtegning af revisorerne, den ordinære generalforsamling til godkendelse.
4.2.4 Driftsregnskab og status bekendtgøres for medlemmerne senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse.
4.2.5 Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.
5 Generalforsamling
5.1 Ordinær generalforsamling.
5.1.1 Den ordinære generalforsamling afholdes i forbindelse med klassens mesterskaber, en gang årligt, dog senest 1. september og indkaldes skriftligt, vedlagt dagsorden med mindst tre ugers varsel.
5.1.2 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Årsregnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af formand.
7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.
8. Valg af revisorer og en suppleant.
9. Vedtægter og klassebestemmelser.
10. Eventuelt.
5.1.3 Forslag til ændring af vedtægter og de svenske klasseregler, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal følges af en motivering, og være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
5.1.4 Stemmeret – én stemme pr. båd – har alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Såfremt et medlem kræver det sker afstemningen skriftligt.
5.1.5 Spørgsmål på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal, dog stemmes der ved ændring af vedtægter og klasseregler iht. pkt. 7.1. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
5.2 Ekstraordinær generalforsamling.
5.2.1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen med angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.
5.2.2 I sidstnævnte tilfælde, nævnt i 5.2.1, skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest en måned efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen.
5.2.3 Indkaldelse skal foretages skriftligt som beskrevet i pkt. 5.1.1 og skal indeholde dagsorden med oplysninger om de(t) emne(r), der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.
6 Bestyrelse
6.1 Klubben ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på mindst 5 medlemmer.
6.2 Formanden vælges for et år ad gangen. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, således at der hvert år afgår to medlemmer. Genvalg kan finde sted.
6.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv snarest efter generalforsamlingen med en næstformand, en sekretær og en kasserer. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
6.4 Klubben tegnes af formanden i forening med et medlem af bestyrelsen.
6.5 Sekretæren fører protokol over bestyrelsens møder og beslutninger, samt referat af generalforsamlingen.
6.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer er tilstede.
6.7 I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Formanden alene eller næstformanden samt to medlemmer kan indkalde til bestyrelsesmøde.
7 Ændringer af vedtægter og klasseregler
7.1 Forandringer af vedtægter og forslag til det svenske CB66 klasseforbund om ændring af de svenske klasseregler kan ske på enhver generalforsamling, ordinær som ekstraordinær, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel jf. pkt. 5.1.1, skriftligt indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivende stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmer der er afgivet.  Klasseregelmyndigheden for CB66 er ’Svenska Seglarförbundet’.
8 Eksklusion og genoptagelse
8.1 Eksklusion
8.1.1 Ved grov overtrædelse af klubbens bestemmelser kan bestyrelsen ekskludere et medlem. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.
8.1.2 Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til at fremføre sine synspunkter overfor bestyrelsen.
8.1.3 Ved eksklusion mister medlemmet med øjeblikkelig virkning retten til, at deltage i klassens sejladser.
8.1.4 Et af bestyrelsen ekskluderet medlem kan appellere spørgsmålet om eksklusion til endelig afgørelse på den førstkommende ordinære generalforsamling. En appel har ingen opsættende virkning på fortabelsen af retten til at deltage i klassens sejladser.
8.2 Genoptagelse.
8.2.1 Et ekskluderet medlem kan optages igen, dersom bestyrelsen er enig herom.
9 Opløsning
9.1 Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
9.2 Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er tilstede. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivende stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er tilstede.
9.3 En eventuel formue tilfalder Dansk Sejlunion i tilfælde af klubbens opløsning.
Seneste rettelser og justering foretaget på den (ekstra)ordinære generalforsamling den 20. November 2010.
De vedtagne vedtægter er gældende fra 1. december 2010 og erstatter de seneste vedtægter fra 2009.