Kallelse Årsmöte – Sverige

Välkomna till årsmöte i CB66 Förbundet. Hoppas så många som möjligt kan deltaga. Mötet kommer hållas på Teams den 7 Mars kl 20.00. Välkomna!

Möteslänk

Mötesordning

a) årsmötets öppnande

b) upprop och upprättande av röstlängd

c) val av justeringsman att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll

d) val av två rösträknare

e) fråga angående mötets behöriga utlysande

f) val av ordförande samt sekreterare för mötet

g) styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport

h) revisionsberättelse

i) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

k) val av ny styrelse

Föreslagna styrelsemedlemmar. Ordförande: Ny val Kassör: Ny val Ledamöter och Suppleanter:

l) val av två revisorer och två revisorssuppleanter

m) val av tre ledamöter i valnämnd

n) behandling av motioner

o) övriga ärenden vilka styrelsen vill lägga fram för årsmötets beslut

p) fastställande av utgifts- och inkomststat samt årsavgift för kommande verksamhetsår

r) övriga frågor

s) årsmötets avslutande Erforderliga dokument tillgängliga 7 dagar innan årsmötet.